Zware overtreding: soorten en bestraffing

 Ze worden gestraft met een geldboete van:

 • 100 (€ 550) tot 500 (€ 2750) voor derde graad - verplicht rijverbod van minstens 8 dagen
 • 50 (€ 275) tot 500 (€ 2750) voor tweede graad – facultatief rijverbod
 • 50 (€ 275) tot 250 (€ 1375) voor eerste graad – facultatief rijverbod

De straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen het jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Zoals onder punt 6 wordt uiteengezet kunnen zware overtredingen naast de geldboete gesanctioneerd worden met een rijverbod.

Zware overtreding eerste graad

Bijvoorbeeld:

 • De maximum toegestane snelheid met meer dan 10 tot minder dan 20 km per uur overschreden hebben, behalve in zones 30, woonerven en schoolomgevingen.
 • Geen controle hebben over zijn voertuig of niet in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren.
 • Met een onaangepaste snelheid rijden, de veiligheidsafstanden niet in acht hebben genomen, de normale beweging van de andere gebruikers gehinderd hebben door met een abnormaal lage snelheid te rijden of onnodig plots te remmen, aangespoord hebben tot overdreven snel rijden, niet vertraagd of gestopt hebben bij het naderen van dieren die zich op de openbare weg bevinden.
 • Ingehaald hebben op een overweg, gesignaleerd door het verkeersbord A45 of A47.
 • Gereden hebben op een weg voorbehouden voor voetgangers, fietsers en ruiters met een voertuig dat aldaar geen toegang heeft.
 • Gereden of geparkeerd hebben in een voetgangerszone zonder daartoe gemachtigd te zijn.
 • Voertuig parkeren of laten stilstaan op voetpaden, fietspaden, overwegen, oversteekplaatsen, enz
 • Parkeren op een plaats voor gehandicapten zonder de nodige kaart aan de voorruit

Zware overtreding tweede graad

Bijvoorbeeld:

 • Overschreden hebben met meer dan 10 km per uur en minder dan 20 km per uur, de toegestane snelheid in zones 30, in woonerven en in schoolomgevingen of met 20 km per uur en meer en minder dan 40 km per uur, de maximum toegestane snelheid, hetzij die algemeen van aard is, hetzij bepaald door middel van signalisatie of volgens de categorie van het voertuig
 • Gebruikmaken van de links gelegen rijbaan op de openbare wegen waarvan de rijbanen duidelijk van elkaar gescheiden zijn en dit gebruik niet toegestaan is.
 • Niet in acht nemen van de voorrangregels, voorrang verlenen aan prioritaire voertuigen, regels ivm kruisen, …
 • Een bestuurder links ingehaald hebben die te kennen had gegeven dat hij voornemens was links af te slaan of zijn voertuig op te stellen aan de linkerkant van de openbare weg en die zich reeds naar links begeven had om deze beweging uit te voeren
 • De afstand tussen de voertuigen onderling niet in acht hebben genomen
 • Een voertuig in het verkeer gebracht hebben dat niet ingeschreven is en niet de kentekenplaat draagt die bij de inschrijving werd toegekend
 • Handelingen uitgevoerd hebben op de kentekenplaten of ze overdekt hebben

Zware overtreding derde graad

Bijvoorbeeld:

 • Overschreden hebben met 20 km per uur en meer, de maximum toegestane snelheid in zones 30, woonerven en schoolomgevingen of met 40 km per uur en meer, de maximum toegestane snelheid, hetzij die algemeen van aard is, hetzij bepaald door middel van signalisatie of volgens de categorie van het voertuig
 • Geen gevolg gegeven hebben aan de bevelen van een bevoegd persoon
 • Rechts ingehaald hebben wanneer dit verboden is.Links ingehaald hebben bij het naderen van de top van een helling of in een bocht, wanneer het inhalen daar verboden was
 • Op een autosnelweg of een autoweg een dwarsverbinding gebruikt hebben, gekeerd zijn, achteruit of in de tegenovergestelde rijrichting gereden hebben
Rechtstakken