Vast registratierecht bij de minnelijke ontbinding of vernietiging van de verkoop van een onroerend goed 

Bron: Decreet van 25 november 2007, B.S. 03/01/2008

Toepassingsebied

ratione loci: Vlaams Gewest
ratione materiae: ontbinding en vernietiging van overdrachten onder bezwarende titel (koop/verkoop en ruil) van onroerende goederen (vruchtgebruik en volle eigendom)

Bedrag

vast recht van € 10 op voorwaarde dat er nog geen authentieke akte verleden is.

De betrokken partijen maken een overeenkomst tot regeling die samen met de oorspronkelijke overeenkomst aangeboden wordt aan de registratie
Deze regelingsovereenkomst vermeldt hetzij de minnelijke ontbinding, hetzij de vernietiging, hetzij het vervullen van een ontbindende voorwaarde
dit dient te geschieden binnen de termjinen van art. 32 en 33 W. Reg. (in concreto meestal 4 maand – art. 32, 4° W. Reg.) met een maximumtermijn van één jaar.

Uitsluitingen

Dit geldt niet voor inbrengen door een natuurlijke persoon van een woning in een Belgische vennootschap.

Dit geldt evenmin voor professionele kopers en verkopers (vastgoedmakelaars) in de zin van art. 62 W.Reg.

In werkingtreding

1 november 2007

Gevolg: er is een procedure tot teruggave mogelijk voor de gevallen waarin sindsdien wel evenredige rechten betaald werden.


Wettekst

VLAAMSE OVERHEID
N. 2008 — 8 [C - 2007/37155]

23 NOVEMBER 2007. — Decreet houdende invoering van een bijzonder vast recht
voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten (1)
Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
Decreet houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van
koopovereenkomsten.

Artikel 1

Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Artikel 2

In titel I, hoofdstuk IV, van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten wordt in afdeling I, § 8, opgeheven bij de wet van 22 juni 1960, opnieuw opgenomen in de volgende lezing:

§ 8. Minnelijke ontbinding en vernietiging van overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen.

Artikel 76. 1° De overeenkomst, omschreven in artikel 44, wordt van het evenredig recht vrijgesteld en aan een vast
recht van 10 euro onderworpen als ze niet bij authentieke akte werd vastgesteld, en als binnen de termijnen, vermeld
in artikelen 32 of 33, samen met het ter registratie aangeboden document een schriftelijk vastgestelde overeenkomst ter
registratie wordt aangeboden waarin alle partijen verklaren de eerste overeenkomst in der minne te hebben ontbonden
of vernietigd of waarin ze verklaren dat een in de eerste overeenkomst uitdrukkelijk bedongen ontbindende
voorwaarde al is vervuld.

Deze vrijstelling geldt niet voor de inbrengen door een natuurlijke persoon van een woning in een Belgische
vennootschap, noch voor overeenkomsten die onderworpen zijn aan het tarief, vermeld in artikel 62.

2° Wordt geregistreerd aan een vast recht van 10 euro, de schriftelijk vastgestelde overeenkomst waarin alle
partijen verklaren een overeenkomst zoals omschreven in artikel 44 te hebben ontbonden of vernietigd of waarin ze
verklaren dat een in die overeenkomst uitdrukkelijk bedongen ontbindende voorwaarde is vervuld, mits die
ontbonden of vernietigde overeenkomst:
a) niet bij authentieke akte werd vastgesteld;
b) dateert van minder dan één jaar vóór de dag tekening van de ter registratie aangeboden overeenkomst.

Artikel 3

In artikel 159, 1°, van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wet van 5 juli 1963, wordt het woord "eerste"
telkens vervangen door het woord "vijfde".

Artikel 4

In artikel 209, eerste lid, van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wetten van 23 december 1958,
22 december 1989 en 10 februari 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het punt 2° wordt aangepast als volgt:

2° de evenredige rechten geheven hetzij wegens een akte die vals verklaard is, hetzij wegens een overeenkomst
waarvan de nietigheid uitgesproken of vastgesteld werd door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest;

2° er wordt een punt 2°bis ingevoegd, dat luidt als volgt:

2°bis de evenredige rechten geheven op een overeenkomst zoals omschreven in artikel 44, als bij het
overeenkomstig artikel 217/2 ingediende verzoek tot teruggave een geregistreerde overeenkomst is gevoegd,
gedateerd minder dan een jaar na de dagtekening van de eerste overeenkomst, waarin alle bij de overeenkomst
betrokken partijen verklaren de eerste overeenkomst in der minne te hebben ontbonden of te hebben vernietigd of
waarin ze verklaren dat een in de eerste overeenkomst uitdrukkelijk bedongen ontbindende voorwaarde al is vervuld.

Die teruggave is niet mogelijk voor de evenredige rechten geheven op een overeenkomst die bij authentieke akte
is vastgesteld, noch op een inbreng door een natuurlijke persoon van een woning in een Belgische vennootschap, noch
op een overeenkomst die onderworpen is aan het tarief, vermeld in artikel 62;

3° het punt 3° wordt aangepast als volgt:

3° het evenredig recht geheven wegens een overeenkomst waarvan een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of
arrest de ontbinding of de herroeping uitspreekt of vaststelt, mits uit de beslissing blijkt dat ten hoogste één jaar na de
overeenkomst het geding, zelfs bij een onbevoegd rechter, is ingeleid;

84 BELGISCH STAATSBLAD — 03.01.2008 — MONITEUR BELGE

Artikel 5

Dit decreet treedt in werking op 1 november 2007.

Publicaties