Wat zijn de gevolgen van een adoptie?

Naam

De adoptie verleent aan de geadopteerde de familienaam van de adoptant of bij gelijktijdige adoptie door twee echtgenoten of samenwonenden, die van de man. De adoptie door een vrouw van het kind van haar echtgenoot of van de samenwonende partner brengt geen wijziging mee van de naam van de geadopteerde. De partijen kunnen evenwel de rechtbank vragen dat de geadopteerd zijn naam behoudt, voorafgegaan of gevolgd door die van de adoptant of de adopterende man. Is de geadopteerde ouder dan 18 jaar dan kunnen de partijen de rechtbank vragen dat de naam van de geadopteerde onveranderd blijft.

Voornaam

De adoptant kan tijdens de procedure aan de rechtbank vragen dat ook de voornamen van de geadopteerde worden gewijzigd. Indien de geadopteerde de leeftijd van twaalf jaar bereikt heeft, moet hij in deze wijziging toestemmen.

Ouderlijk gezag

De adoptant is ten aanzien van de minderjarige geadopteerde bekleed met de rechten van het ouderlijk gezag. Bij adoptie door echtgenoten of samenwonenden, of in geval de geadopteerde het kind of het adoptief kind is van de echtgenoot van de adoptant, of van de personen met wie hij samenwoont, wordt het ouderlijk gezag door beide echtgenoten of samenwonenden uitgeoefend.

Onderhoudsplicht

De adoptant is levensonderhoud verschuldigd aan de geadopteerde en zijn afstammelingen indien zij behoeftig zijn. Indien de geadopteerde minderjarig is, dient de adoptant en zijn echtgenoot of samenwonende partner te zorgen voor huisvesting, het levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van de geadopteerde. Deze verplichting loopt door na de meerderjarigheid zolang de opleiding niet voltooid is.

De geadopteerde en zijn afstammelingen zijn levensonderhoud verschuldigd aan de adoptant indien die behoeftig is.

Ook de verplichting tot uitkering van levensonderhoud blijft bestaan tussen de geadopteerde en zijn ouders. De ouders zijn aan de geadopteerde alleen onderhoud verplicht indien hij die niet kan krijgen van de adoptant.

Erfrecht

Bij gewone adoptie behouden de geadopteerde en zijn afstammelingen al hun erfrecht in hun oorspronkelijke familie. Daarnaast verkrijgen zij op de nalatenschap van de adoptant(en) dezelfde rechten als een kind geboren uit de adoptant daarop zou hebben.

De geadopteerde verkrijgt echter geen enkel recht op de nalatenschap van de bloedverwanten van de adoptant(en).

Bij een volle adoptie worden alle banden met de oorspronkelijke familie verbroken. Het ouderlijk gezag en de ouderlijke plichten van de oorspronkelijke ouders houden op te bestaan, evenals de erfrechtelijke aanspraken tegenover de oorspronkelijke familie.

Rechtstakken