Hoe verloopt de procedure?

De adoptieprocedure werd grondig gewijzigd. Het systeem van de adoptieakte en de homologatie werd volledig verlaten. Voortaan verloopt de procedure in één gerechtelijke procedure.

Voor de adoptie van meerderjarigen is de Rechtbank van Eerste Aanleg bevoegd, voor de adoptie van minderjarigen is dit de Jeugdrechtbank.

Voor adoptie van minderjarige kinderen moet ook een opleiding gevolgd worden, in Vlaanderen georganiseerd door Kind en Gezin. Enkel wanneer een attest afgeleverd wordt dat de cursus goed is doorlopen kan het verzoekschrift worden neergelegd.

Het verzoekschrift vermeldt of het een gewone of volle adoptie betreft en de redenen waarom de adoptant of adoptanten voor deze adoptievorm hebben gekozen. Het vermeldt tevens de naam en voornamen die, voorzover toegestaan door de wet, voor de geadopteerde zijn gekozen.

Moeten bij het verzoekschrift worden gevoegd:

  1. het origineel of een voor eensluidend verklaard afschrift van de stukken vereist voor het onderzoek van het verzoek;
  2. het attest waaruit blijkt dat de in artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde voorbereiding werd gevolgd.

Na het opsturen van het verzoekschrift verwittigt de griffier aan de meerderjarige afstammelingen van de geadopteerde in de eerste graad. Zij kunnen verzoeken hun familienaam te behouden, mocht die van de geadopteerde worden gewijzigd. Vervolgens worden twee verslagen opgesteld.

De Procureur des Konings verzamelt inlichtingen en adviezen.

Daarnaast vindt een maatschappelijk onderzoek plaats omtrent de adoptiegeschiktheid. Dit onderzoek is enkel facultatief bij bepaalde endofamiliale adopties (dwz adoptie door bloedverwanten) van minderjarigen en bij adopties van meerderjarigen.

In geval een persoon die in de adoptie moet toestemmen weigert dit te doen, kan de adoptie toch worden uitgesproken op verzoek van de adoptant(en) of van het Openbaar Ministerie wanneer de rechtbank van oordeel is dat de toestemming op onverantwoorde wijze is geweigerd. Dit is echter niet mogelijk wanneer de weigering van de geadopteerde zelf uitgaat.

Rechtstakken