Wat zijn de voorwaarden om te mogen adopteren? 

 • De adoptie moet op wettige redenen berusten (art. 344-1 B.W.)
 • De rechter moet alle wettige belangen in overweging nemen bij zijn beslissing
 • Burgerlijke staat: de bevoorrechte positie van het huwelijk blijft (beperkt) behouden, maar wordt onder drie voorwaarden uitgebreid naar samenwonende partners (affectieve samenwoning, niet met elkaar verwant zijn, gedurende drie opeenvolgende jaren samenwonend.
 • Aanverwantschapsbeletsels tussen de adoptant en geadopteerde (met de adoptant mag niet cumulatief een oorspronkelijke en een adoptieve afstammingsband bestaan). Adoptie door een oorspronkelijke ouder wordt onmogelijk, de adoptie van een buitenhuwelijks kind voor de inwerkingtreding van de afstammingswet van 1987 wordt als niet verkregen beschouwd, de latere vaststelling van een oorspronkelijke afstammingsband met de adoptant maakt voortaan een einde aan de adoptie
 • De adoptiebekwaamheid en geschiktheid voor adoptie van minderjarigen (cursus adoptievoorbereiding – gewestbevoegdheid, maatschappelijk onderzoek, …)
 • De adoptant moet in leven zijn tot aan de indiening van het verzoekschrift
 • De geadopteerde mag nog niet eerder geadopteerd zijn
 • Toestemming 
  • de adoptie wordt uitgesproken door de rechter na een contentieuze procedure
  • de toestemmingen moeten uitdrukkelijk op de volle of de gewone adoptie betrekking hebben 
  • de toestemming van de adoptant wordt door de wet niet meer vereist via de verplichte ondertekening van het verzoekschrift
  • de toestemming van de geadopteerde is voortaan vereist vanaf de leeftijd van twaalf jaar
  • de toestemming van de echtgenoot is uitgebreid tot de samenwonende partner
  • de regeling in verband met de ouderlijke toestemming geldt ook als het kind verlengd minderjarig is
  • de oorspronkelijke ouders staan vanaf nu op voet van gelijkheid. Het uitsluitende toestemmingsrecht van de gehuwde moeder in geval het kind tijdens de feitelijke scheiding wordt geboren, vervalt. De ouderlijke toestemming moet voortaan bijzonder geïnformeerd zijn en intrekking ervan verhindert als regel de adoptie.
  • Vertegenwoordiging is nog mogelijk. Elk lid van de oorspronkelijke familie van de geadopteerde kan bepalen dat hij/zij de identiteit van de adoptant niet wenst te kennen of in de procedure niet wens te verschijnen. Het betrokken lid kan hiertoe een vertegenwoordiger aanduiden.
  • De intrekking van de toestemming verhindert voortaan de adoptie, tenzij een gedwongen adoptie mogelijk is. Die intrekking dient te gebeuren binnen de zes maanden na de neerlegging van het verzoekschrift en voor de uitspraak van de adoptie.
  • De gevolgen van de vroegere verlatenverklaring van een kind of overdracht van het ouderlijk gezag aan een verwant blijft gelden.
 • Volgen van een voorbereidingsprogramma van 20 u om een geschiktheidsattest te bekomen. In Vlaanderen wordt dit georganiseerd door Kind en Gezin. Met dat attest kan een verzoekschrift neergelegd worden voor de Jeugdrechtbank.
 • De Jeugdrechtbank zal een sociale studie bevelen om na te gaan welke de sociale omstandigheden zijn van de adoptanten en om na te gaan of die geschikt zijn voor adoptie. 

De adoptant(en), alsook de echtgenoot of de persoon met wie de adoptant samenwoont, dient zijn toestemming te verlenen.

Rechtstakken