Wat kan de bemiddeling voor u betekenen?

De erkende bemiddelaar

Bij echtscheidingsproblemen kan men eveneens op een erkende bemiddelaar beroep doen. Ook indien geschillen ontstaan na echtscheiding, bv. omtrent onderhoudsgeld, het omgangsrecht voor de kinderen, etc., kan beroep gedaan worden op een bemiddelaar. De bemiddelaar heeft alsdan als taak te partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Een advocaat kan optreden als bemiddelaar als hij hiervoor een gespecialiseerde en grondige opleiding volgde en erkend is als bemiddelaar. De opleiding bevat o.m. het aanleren van specifieke bemiddelingstechnieken. Op het kantoor Tremmery is Mr. Jan Droogné een erkend bemiddelaar.

Het voordeel om te kiezen voor een advocaat als bemiddelaar is het feit dat hij dagelijks in procedures voor de rechtbank geconfronteerd wordt met betwistingen in familiezaken. Hij weet beter dan een andere bemiddelaar hoe hij een rechtsgeldige én afdwingbare overeenkomst opstelt. Uit ervaring weet hij wat er allemaal mis kan lopen. Hij kan de verplichtingen van partijen zodanig formuleren dat zij in de toekomst niet voor betwisting vatbaar zijn. Tenslotte komt hij dagdagelijks in contact met de rechtbank en de gangbare rechtspraak, zodat hij partijen kan informeren, welke de door de rechtbank opgelegde overeenkomst zou zijn indien zij onderling niet tot een overeenkomst zouden komen.

De advocaat erkend als bemiddelaar moet zich houden aan een strikte geheimhouding. Voor de bemiddeling start, zal een bemiddelingsovereenkomst afgesloten worden. Hierin worden de verplichtingen van beide partijen vastgelegd, afspraken over de werkwijze, de beëindiging, de vergoeding en de kosten.

Indien partijen tot een overeenkomst komen, leggen zij dit schriftelijk vast in een dading. Deze dading is bindend voor élk van beide partijen.

De onderhandelde oplossing

Naast het wettelijk erkende instituut van de bemiddeling is er de bemiddeling in de taalkundige betekenis van het woord, de onderhandelde oplossing.

Waar de wettelijke bemiddeling niet alleen start met een verplichte schriftelijke overeenkomst verloopt ze ook in een keurslijf. Mr Jacques Tremmery heeft moeite met die beperkingen. Zelf bestudeerde hij al jaren geleden de dikke turven die vooral Amerikanen daarover schreven. Hij resumeerde ze ten andere in de syllabus die hij opstelde in het kader van de opleiding van de jonge advocaten.

In het kantoor worden 87 % van de echtscheidingen in der minne opgelost en tegen zijn officiële bemiddelaars pocht Mr Jacques Tremmery wel eens dat 90 % daarvan door hem onderhandeld zijn. Die interne discussie is natuurlijk niet belangrijk. Wat telt is dat niet alleen partijen, maar ook de advocaten van het kantoor altijd eerst pogen de lont uit het kruitvat te trekken en zo mogelijk win-win oplossingen te onderhandelen. Het motto van het kantoor is: de cliënt heeft een probleem, hoe lossen we dat zo goed en zo kort mogelijk op m.a.w. ook zo goedkoop mogelijk.

De nieuwe echtscheidingswet biedt ons daarin enorme mogelijkheden. Als men de echtscheiding aanvraagt moet men niet meer ten aanval trekken maar eenvoudig vermelden dat men niet gehuwd wil blijven. Door die verklaring begint de termijn van drie maand, zes maand of één jaar te lopen, waarna de echtscheiding automatisch wordt uitgesproken (cfr supra).

Men heeft dan rustig de tijd om over veel, zo mogelijk alles, een akkoord te sluiten. Men hoeft dat niet meer te doen in de emotionele periode die gepaard gaat met het einde van het samenleven. Iedereen kan tot rust komen en in alle sereniteit een beslissing nemen. Een ervaren advocaat weet ongeveer wat er zou gebeuren indien er geen akkoord uit de bus komt. Als hij dat aan zijn cliënt meegeeft zal deze na een tijdje begrijpen dat men geen maanden moet procederen om tot ongeveer dezelfde oplossing te komen. Meestal kan hij bepalen wat er in de beste veronderstelling zal bekomen worden, wat in een worstcase scenario. Meestal liggen die niet zover uit elkaar. Halfweg kan men elkaar meestal vinden.

Rechtstakken