Onderneming in moeilijkheden

Gerechtelijk akkoord

Indien een handelaar tijdelijk zijn schulden niet kan voldoen of indien hij op korte termijn zal moeten ophouden te betalen, kan hij een gerechtelijk akkoord toegestaan krijgen indien zijn financiële toestand kan gesaneerd worden. Het initiatief van de aanvraag kan uitgaan van de handelaar zelf, of van de Procureur.

Het gevolg van het gerechtelijk akkoord is dat de schuldenaar wordt beschermd tegen de schuldeisers. Geen enkel van deze schuldeisers kan nog een middel van tenuitvoerlegging aanwenden om tot betaling te komen wordt bovendien een commissaris aangesteld die de handelaar moet bijstaan in zijn bestuur van zijn onderneming.

Er moet tevens een herstelplan worden opgesteld met enerzijds de vermelding van de moeilijkheden waarmee de onderneming te kampen heeft en anderzijds de opsomming van de maatregelen die zullen worden genomen om de schuldeisers te betalen.

Het gerechtelijk akkoord heeft wezenlijk tot doel om het faillissement te vermijden.

Faillissement

Indien de situatie zo ver gevorderd is dat de onderneming niet meer gered kan worden doordat de handelaar op duurzame wijze zijn schuldeisers niet meer kan betalen en tevens geen krediet meer kan bekomen, dient het faillissement van de onderneming te worden uitgesproken.

Bij faillissement wordt er door de rechtbank een curator aangesteld die optreedt onder toezicht van een rechter-commissaris. De curator heeft tot taak om de gefailleerde en de schuldeisers te vertegenwoordigen.

Zo u zelf nog tegoeden hebt van een gefailleerde kunt u aangifte doen van uw schuldvordering in het faillissement.  Daarin dient u te vermelden wat u tegoed hebt en in bijlage voegt u de bewijsstukken (bv. onbetaalde facturen) waarop u uw vordering steunt. Tevens dient u te vermelden of u al dan niet een voorrecht kan inroepen. Dergelijke aangifte dient te gebeuren binnen de maand na de uitspraak van het faillissement en dient opgestuurd te worden naar de griffie van de Rechtbank van Koophandel die het faillissement heeft uitgesproken. U stuurt best ook een copie naar de curator.

Uw advocaat kan u uiteraard bijstaan bij het invullen van de aangifte van schuldvordering en bij het samenstellen van uw stukkenbundel. Het is hierbij steeds van belang om snel te handelen zodat extra kosten worden vermeden.

Indien het faillissement negatief is en u geen betaling bekomt, kan u een fiscaal attest vragen aan de curator waarmee u de BTW kan recupereren of uw schuldvordering kan afboeken.

Bedrijven in moeilijkheden, het is helaas een veelvoorkomend fenomeen. Toch hadden sommige van deze kunnen vermeden worden indien het probleem tijdig was ontdekt. Daarom is het belangrijk een goed overzicht te houden van uw onderneming en bijstand te vragen aan uw boekhouder, bank en advocaat.

Rechtstakken