Sociale zekerheid

Het sociale zekerheidsrecht is het opvangnet voor personen die zich in een toestand van behoeftigheid bevinden. Door bijdragen door de RSZ (= de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) afgehouden van het loon, wordt de sociale zekerheidskas gespijsd. Diverse redenen kunnen aan de basis liggen van die staat van behoeftigheid.

De sociale zekerheid vervult hierbij de volgende functies:

Bij verlies van het arbeidsinkomen wordt een vervangingsinkomen bepaald. Dit is het geval bij:

Bij bepaalde sociale lasten zoals opvoeding van kinderen (gezinsbijslag) of ziektekosten (ziekte- en invaliditeitsverzekering) is er voorzien in een aanvulling op de kosten.

Dit geldt voor zowel werknemers, zelfstandigen als ambtenaren elk met hun eigen wetten en bepalingen.

Naast de sociale zekerheid zijn er de stelsels die deel uitmaken van de sociale bijstand (of maatschappelijke dienstverlening). Deze beoogt het garanderen van een minimuminkomen voor wie onvrijwillig niet over een beroepsinkomen beschikt.

De sociale bijstand voorziet hiervoor in de volgende mogelijke uitkeringen: 

De sociale bijstand is de bevoegdheid van het OCMW, een instelling die in elke gemeente aanwezig is. Indien u niet akkoord bent met een beslissing van het OCMW kunt u altijd beroep aantekenen binnen de drie maanden na de kennisname van deze beslissing.

Dit alles moet ervoor zorgen dat mensen blijvend kunnen voorzien in hun basisbehoeften zelfs wanneer zij geen inkomen uit arbeid kunnen verwerven.

Rechtstakken