Vennootschappen

Wat is een vennootschap?

Een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.

Waarom een vennootschap oprichten?

Er zijn verschillende redenen waarom het nuttig kan zijn om een vennootschap op te richten:

 • de vennootschap krijgt een eigen rechtspersoonlijkheid waardoor de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt wordt
 • de vennootschap laat een vlottere juridische georganiseerde samenwerking toe tussen geldschieters en vennoten
 • een vennootschap kan ook interessant zijn in het kader van opvolgingsproblematieken (denk hierbij aan erfrecht en beheer van een familiaal vermogen)
 • tot slot biedt een vennootschap heel wat fiscale voordelen

Een vennootschap kan ondanks het "contract" ook door één vennoot worden opgericht in het kader van een éénpersoons BVBA.

Soorten vennootschappen

De vennootschappen kunnen ingedeeld worden in vennootschappen met- en zonder rechtspersoonlijkheid en in burgerlijke en handelsvennootschappen.

Rechtspersoonlijkheid impliceert dat de vennootschap een eigen identiteit heeft die los staat van de vennoten.

De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille vennootschap hebben geen rechtspersoonlijkheid.

Daartegenover staat de veelheid aan vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die erkend worden in het Wetboek Vennootschappen:

 • de vennootschap onder firma (V.O.F.)
 • de commanditaire vennootschap (Comm. V.)
 • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.)
 • de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)
 • de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA)
 • de naamloze vennootschap (NV)
 • de commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA)
 • het economische samenwerkingsverband (ESV)
 • de Europese vennootschap (SE)

Burgerlijke en handelsvennootschappen

Vennootschappen hebben ofwel een burgerlijk, ofwel een handelskarakter. Dit karakter van de vennootschap wordt bepaald door het doel van de vennootschap. In geval van twijfel telt de effectief uitgeoefende activiteit.

Het burgerlijk of handelskarakter speelt vooral een rol bij:

 • de faillissementen: enkel handelsvennootschappen kunnen failliet gaan
 • de verjaringstermijn: voor burgerlijke vennootschappen geldt de korte termijn uit art. 2272 B.W. niet
 • de bewijsregels: het bewijs voor handelsvennootschappen is vrijer dan voor de burgerlijke vennootschappen
Rechtstakken