Wijziging van de onderhoudsbijdrage

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat ex-partners met wederzijdse instemming hun overeenkomsten of de in een vonnis opgenomen bepaling kunnen wijzigen. Wat echter als slechts één van de partijen een wijziging wil?

De rechter kende een uitkering na echtscheiding toe. Kan dit gewijzigd worden?

Het principe is dat de uitkering altijd wijzigbaar is.

De uitkering kan verhoogd, verminderd of afgeschaft worden indien het bedrag ervan niet meer is aangepast ingevolge

  • nieuwe omstandigheden onafhankelijk van de wil van partijen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn bv. dat de onderhoudsgerechtigde door een economische crisis zijn werk verliest, doordat een van de partijen op pensioen gaat, doordat een van de partijen een aanzienlijke promotie krijgt, doordat een van de partijen een nieuwe relatie aanknoopt…
  • een wijziging van de financiële toestand ingevolge de vereffening en verdeling van het gemeenschappelijk vermogen voor zover deze rekeningen nog niet werden opgemaakt op het ogenblik dat het onderhoudsgeld werd vastgelegd.

De onderhoudsuitkering kan ook afgeschaft of verminderd worden indien kan aangetoond worden dat de staat van behoefte van diegene die de uitkering ontvangt voortvloeit uit zijn of haar eigen daden en beslissingen (bv. iemand zegt zonder reden zijn job op) zonder dat de noden van de familie deze keuze gerechtvaardigd hebben.

Kan de uitkering bepaald in het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming gewijzigd worden?

Sinds 1 september 2007 is de nieuwe echtscheidingswet van toepassing.

Onder de oude wet was het niet mogelijk om de in een overeenkomst voorbereidend op een echtscheiding door onderlinge toestemming afgesproken uitkering te wijzigen indien hieromtrent geen uitdrukkelijke bepaling was opgenomen in deze overeenkomst. Ook als diegene die het onderhoudgeld moest betalen plots zonder werk kwam te zitten of op pensioen ging moest hij of zij de overeengekomen bijdrage verder uitbetalen.

Partijen konden natuurlijk wel uitdrukkelijk in de overeenkomst bepalen dat de uitkering in bepaalde omstandigheden kon gewijzigd of afgeschaft worden.

De oude wet blijft van toepassing op alle overeenkomsten in het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming die definitief geworden zijn voor 1 september 2007.

Sinds de nieuwe echtscheidingswet is het principe dat de persoonlijke onderhoudsbijdrage wel wijzigbaar is na echtscheiding, ook bij een echtscheiding door onderlinge toestemming. Dezelfde regels als bij een uitkering opgelegd door een rechter zijn van toepassing. Partijen kunnen wel in de overeenkomst laten opnemen dat in hun specifieke geval de onderhoudsbijdrage niet wijzigbaar is.

Kan de onderhoudsbijdrage voor kinderen gewijzigd worden?

De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen.

De contractuele vrijheid van de ouders bij de vaststelling van de bijdrage is beperkt. Er wordt steeds uitgegaan van het belang van het kind. Iedere overeenkomst betreffende de kinderen dient dan door de rechter getoetst te worden aan het belang van het kind.

De onderhoudsbijdrage voor kinderen is steeds wijzigbaar indien het belang van de kinderen dit eist.

Er zijn vier redenen om het onderhoudsgeld voor kinderen aan te passen:

  • Er is een gevoelige stijging of daling in de kosten van de kinderen.
  • Er is een gevoelige vermeerdering of vermindering in de financiële middelen van de onderhoudsgerechtigde, ontstaan onafhankelijk van zijn wil.
  • Er is een gevoelige vermeerdering of vermindering in de financiële middelen van de onderhoudsplichtige, ontstaan onafhankelijk van zijn wil.
  • Er doet zich een wijziging voor in de bijdrage in natura van elk van de ouders ten gevolge van een wijziging in de verblijfsregeling.

De procedure dient opgestart te worden voor het Vredegerecht. Indien de wijziging van de onderhoudsbijdrage gevraagd wordt in het kader een wijziging in de verblijfsregeling dient de procedure opgestart te worden voor de jeugdrechtbank.

Rechtstakken